Zaświadczenia lekarskie

Czym są zaświadczenia lekarskie?
Zaświadczenie lekarskie jest efektem orzekania lekarza o Twoim stanie zdrowia.
O treści i zakresie takiego orzeczenia decyduje lekarz i wydaje je na podstawie badania i posiadanej dokumentacji medycznej. Zgłaszając się po zaświadczenie, dostarcz lekarzowi wszelką niezbędną dokumentację, jaką posiadasz. Jeśli do wydania orzeczenia potrzebne będą dodatkowe badania lub konsultacje, lekarz poinformuje Cię o tym. Często zbieranie danych do takiego orzeczenia to długi proces, więc musisz liczyć się z tym, że nie będzie możliwe uzyskanie zaświadczenia natychmiast. Prawo do orzekania i wystawienia zaświadczenia ma każdy lekarz posiadający pełne prawo wykonywania zawodu, a więc nie tylko lekarz POZ. Jeśli zatem potrzebujesz
zaświadczenia dotyczącego konkretnego schorzenia, zgłoś się do tego lekarza, który leczy Cię z tego powodu.
Część zaświadczeń jest finansowana ze środków publicznych i korzystając z opieki zdrowotnej w ramach NFZ, możesz je uzyskać bezpłatnie. Nie oznacza to, że wydać je musi lekarz POZ. Takie zaświadczenie wyda również np. lekarz w szpitalu lub w poradni specjalistycznej.

Jakie zaświadczenia możesz uzyskać bezpłatnie?
● związane z kontynuowaniem leczenia lub rehabilitacją;
● związane z niezdolnością do pracy (wystawienie ZUS ZLA);
● do szkolnych zajęć sportowych dzieci i młodzieży (w ramach bilansu szkolnego);
● do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież;
● do możliwości nauki w publicznych szkołach muzycznych i artystycznych;
● do celów pomocy społecznej;
● związane z orzekaniem o niepełnosprawności;
● do celów adopcyjnych i pieczy zastępczej;
● do uzyskania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+ dla seniora);
● związane z założeniem Niebieskiej Karty;
● do uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Jakie zaświadczenia nie są bezpłatne (nie są finansowane przez NFZ)?
● związane z prowadzeniem pojazdów;
● związane z medycyną pracy (finansuje je pracodawca);
● związane z kwalifikacją do publicznych szkół i studiów zawodowych (są finansowane odrębnie);
● związane z uprawianiem sportu lub udziałem w zawodach sportowych przez osoby dorosłe;
● o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji ławnika;
● związane z testami sprawnościowymi przy kwalifikacji do pracy lub szkoły.

Kiedy nie potrzebujesz zaświadczenia lekarskiego, aby skorzystać z przysługujących Ci uprawnień?
● karmienie piersią – wystarczy oświadczenie matki karmiącej;
● karty związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, np. kolonijne, obozowe;
● amatorska aktywność ruchowa (np. zajęcia na basenie, zajęcia sportowe w różnych klubach amatorskich, zajęcia w klubie seniora);
● rozpoczęcie pobytu w żłobku;
● powrót do żłobka/przedszkola po chorobie;
● amatorskie zawody sportowe