Wstęp Deklaracji

Przychodnia Rodzinna Kalinka  zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://przychodniakalinka.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2.01.2014. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.01.2022

Serwis jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisie, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np. Szczegółowe opisy osi priorytetowych),
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 02.01.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 22.08.2022

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Portalu prosimy o kontakt dzwoniąc na numer telefonu 413131492

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępna strona www.przychodniakalinka.pl

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po stronach. Na początku każdej strony głównej umieściliśmy linki – skróty prowadzące do:

 • treści,
 • wyszukiwarki serwisu,
 • wiadomości,
 • kontaktu,
 • punktów informacyjnych,
 • wyszukiwarki dotacji,
 • deklaracji dostępności.

Na pozostałych podstronach umieściliśmy skróty prowadzące do:

 • nawigacji,
 • treści,
 • stopki serwisu.

Nasze strony powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na stronach https://przychodniakalinka.pl/ nie znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych (tj. innych ministerstw, urzędów). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych dodajemy napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić naszą stronę prosimy o kontakt pod adres e-mail: paulinapodolska@przychodniakalinka.pl

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przychodni Rodzinnej Kalinka znajdujący się w Poznaniu przy ul. K. Kazanowskiego 5 lok 6u został częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • częściowe stosowne oznakowanie,
 • częściową likwidację barier architektonicznych,
 • częściową likwidację barier komunikacyjnych,
 • częściowe umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,

W szczególności zrealizowano następujące działania:

 1. Do obsługi osób z niepełnosprawnością oznakowano drzwi wejściowe do budynku .
 2. Przed budynkiem oznakowano kolorem niebieskim 1 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Zastosowano kontrastowe elementy architektury poprzez wyróżnienie recepcji
 4. Oznaczono (oklejono) paskami antypoślizgowymi posadzkę dojścia do recepcji oraz do toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. W holu wejściowym do budynku oznaczono słupy kontrastowymi elementami architektonicznymi.
 6. Zakupiono pętlę indukcyjną wzmacniającą dźwięk
 7. W ramach modernizacji budynku dostosowano 1 łazienkę na potrzeby osób z niepełnosprawnością.
 8. Wykonano instalacje alarmowe we wszystkich toaletach dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszą placówką osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • skorzystać z usługi tłumacza migowego. Usługa ta jest dostępna w dni robocze w godzinach pracy urzędu 8:00 – 18:00,
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres placówki
 • wysłać e-mail za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.przychodniakalinka.pl
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 413131492,
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Przychodni w godzinach urzędowania 8:00 – 18:00

W kontakcie z naszą placówką osoba słabo słysząca czasowo nie może skorzystać z systemu pętli indukcyjnej.