Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Rodzinna Kalinka z siedzibą w 25-636 Kielce ul. K. Kaznowskiego 5/U6
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Tomaszem Horczyńskim w Przychodni Rodzinnej Kalinka możliwy jest pod adresem email : rodo@jamano.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w POZ Przychodnia Rodzinna Kalinka
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) podstawą prawna przetwarzania danych wynika z :
– ustawy z 6 listopada 2008 r. prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta
– ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
– ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą organa upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej.
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres jedynie niezbędny do prawidłowego świadczenia usługi wynikający z przepisów prawa ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych
9) podanie danych osobowych jest wymogiem obowiązkowym w celu skorzystania z usług medycznych świadczonych przez naszą placówkę na rzecz ochrony zdrowia pacjentów co wynika z ww. przepisów ustawy.